Ši privatumo politika taikoma asmens duomenims, kuriuos tvarko uždaroji akcinė bendrovė „Urmo prekybos miestelis”, juridinio asmens kodas 305358488, buveinės adresas: Laisvės pr. 60-1107, Vilnius, adresas korespondencijai: Pramonės pr. 16, Kaunas (toliau – Bendrovė), telefonas +37037350662, el. paštas infoupm@urmas.net, ir asmenims, tvarkantiems asmens duomenis Bendrovės vardu.

Šioje politikoje pateikiama informacija, kurios reikalaujama pagal 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) ir paaiškinami asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje tikslai. Joje rasite informaciją apie tai, kaip pasinaudoti duomenų subjekto teisėmis Jūsų santykiuose su Bendrove.

Bendrovė tvarko asmens duomenis pagal Reglamentą ir galiojančius teisės aktus. Ši privatumo politika skirta tam, kad mes galėtume tvarkyti asmens duomenis pagal teisės aktų reikalavimus, sąžiningai, skaidriai, saugiai, tiksliai ir tik būtinais tikslais. Jei nenuodyta kitaip, šioje privatumo politikoje sąvokos ir apibrėžimai vartojami sutinkamai su Reglamentu.

1. KADA IR KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME? SUDARANT SUTARTĮ

Sudarant ir vykdant subnuomos sutartis mums reikia tvarkyti informaciją apie subnuomininko vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, kontaktinius duomenis, kitus tapatybę identifikuojančius duomenis, banko sąskaitos numerį ir kitus banko sąskaitos duomenis, sąskaitos-faktūros duomenis, o taip pat kitą reikalingą informaciją, kad galėtume sudaryti ir įvykdyti sutartį. Apskaitai, sąskaitos – faktūros išrašymui ir mokesčių deklaravimui bus naudojamas Jūsų vardas, pavardė, kiti tapatybės nustatymo duomenys, adresas, telefono numeris, sutarties data, kredito ar debito sumos, PVM suma ir banko sąskaitos duomenys.

Įprastai mes tvarkome mūsų subnuomininkų, tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų ir taip toliau kontaktinius asmens duomenis (vardą, pavardę, pareigas ir kitus tapatybę nustatančius duomenis, kontaktinius duomenis), siekdami valdyti sutartinius įsipareigojimus. Tokie duomenys taip pat gali būti naudojami teisminiuose procesuose.

Jūsų pateiktus duomenis tarkysime siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį. Duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sutarties įvykdymo dienos.

KAI TURITE ĮSISKOLINIMĄ MUMS

Kai turite įsisikolinimą mums įsiskolinimo išieškojimo tikslu teisėto intereso pagrindu mes tvarkome Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, elektroninį paštą, banko sąskaitos numerį, įsiskolinimo dydį. Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami teismui, per informacinę sistemą https://e.teismas.lt, notarui, Antstolių rūmams, per informacinę sistemą https://www.antstoliai.lt, skolų valdymo įstaigoms, naujajam kreditoriui reikalavimo perleidimo atveju.

Jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų Bendrovė gali teikti informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, tai yra finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva”, juridinio asmens kodas 111689163, adresas A. Goštauto g. 40A, Vilnius, www.manocreditinfo.lt, telefonas +37052394149. Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) Jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Kredito istorijos duomenis kredito biuras tvarko 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo.

Jūsų asmens duomenys, esantys teismų sprendimuose, nutartyse, teismų išduotose vykdomuosiuose raštuose, kituose teismų išduotose vykdomuosiuose dokumentuose, antstolių patvarkymuose saugomi 10 metų baigus mokėjimus.

NAUDOJANTIS INTERNETO SVETAINE

Kai interneto sveitainėje užpildote nuomos anketą ir pateikiate mums užklausą dėl subnuomos galimybių ar tokią užklausą dėl subnuomos galimybių mums pateikiate popierine forma, mes renkame Jūsų asmens duomenis vardą, pavardę, mobilaus telefono numerį, elektroninį paštą. Jūsų pateiktus duomenis tarkysime siekiant pateikti Jums subnuomos pasiūlymą prieš sudarant sutartį.

Kai interneto sveitainėje užsiprenumeruojate mūsų naujienlaiškį, mes gaumane Jūsų elektroninį paštą, kurį naudosime teikdami tiesioginės rinkodaros pasiūlymus naujienlaiškio forma. Kai mums pateikiate savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais popierine forma, mes tvarkysime Jūsų vardo, pavardės, elektroninio pašto, mobilaus telefono numerio, miesto duomenis. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl tokio Jūsų duomenų naudojimo rašydami elektroniniu paštu info@urmas.net arba pasinaudodami atšaukimo nuoroda Jums elektroniniu paštu siųstame pranešime, arba pokalbio su mūsų darbuotoju metu. Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau, kaip 1 metus, nuo sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimo.

Mūsų interneto svetainėje naudojami slapukai. Tai mažos apimties duomenų failai, įrašomi į Jūsų kompiuterį, kurie padeda mums greičiau ir patikimiau pateikti turinį. Jums lankantis mūsų svetainėse ar jomis naudojantis, taip pat naudojantis mūsų paslaugomis, programėlėmis, įrankiais ar pranešimų perdavimo kanalais, mes galime naudoti slapukus, padedančius mums geriau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti, taip pat reklamos tikslais.

Paprastai slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų tiesiogiai identifikuoti naudotojo tapatybę, tačiau Jūsų asmeninė informacija, kurią mes tvarkome, gali būti siejama su Jūsų naudojimusi kompiuteriu ar kitu įrenginiu, įskaitant naršymą interneto svetainėse ir kita slapukų pagalba gauta ir saugoma informacija.

PRISIJUNGIANT PRIE MŪSŲ SOCIALINIŲ TINKLŲ PASKYRŲ

Mes skelbiame įvairias naujienas ir informaciją, bei organizuojame įvairius žaidimus ir konkursus socialiniuose tinkluose: Facebook paskyrose, Instagram paskyroje, LinkedIn paskyroje, taip pat YouTube kanale. Jei apsilankę mūsų paskyrose išreikšite reakcijas (suteiksite „patiktukus“) paskelbtai informacijai, paliksite komentarą ar pasidalinsite skelbiamu turiniu, dalyvausite skelbiamuose žaidimuose/konkursuose, mes tvarkysime Jūsų pateiktus Jūsų socialinio tinklo paskyros paskyros vardą, paskyros profilio nuotrauką, mūsų paskyroje Jūsų patalpintą turinį (pvz. jei komentaruose pasidalinsite nuotraukomis ar video įrašais). Žaidimų, konkursų organizavimo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkysime taip, kaip aprašyta šioje privatumo politikoje ir žaidimų socialiniuose tinkluose taisyklėse.

Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkysime teisėto intereso pagrindu – informuoti apie vykstančias naujienas, bendrauti su mūsų sekėjais ir socialinių puslapių lankytojais, statistinės informacijos pagrindu mūsų teikiamą informaciją ir kitą paskyrose atliekamą veiklą pritaikyti paskyros lankytojų poreikiams. Tvarkomi asmens duomenys gali būti perduoti (suteikta prieiga prie mūsų paskyros socialiniame tinkle) pasitelktoms socialių tinklų administravimo paslaugas teikiančioms įmonėms.

Paskyras socialiniuose tinkluose www.facebook.com; www.instagram.com, bei YouTube kanale naudojame naujienų ir informacijos sklaidai, žaidimų ir konkursų organizavimui, tam tikros statistinės informacijos analizei. Dėl asmens duomenų tvarkymo ir savo, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimo galite kreiptis į mus šioje privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Socialinių tinklų valdytojai renka statistinius duomenis apie socialinio tinklo naudotojų veiksmus (bendras peržiūrų skaičius, „patinka“ paspaudimai, reakcijos į įrašus, vaizdo įrašų peržiūros, šalis ir miestas, kalba, amžius, interesai, elgesys, naudojami prietaisai, lytis, ir pan.) ir šie statistiniai duomenys gali būti prieinami mums. Mes kartu su socialinių tinklų „Facebook“ ir „Instagram“ valdytoju Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland, esame bendri duomenų valdytojai. Už informacijos apie duomenų tvarkymą, bendrų duomenų valdytojų susitarimo sąlygų teikimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą yra atsakinga įmonė Facebook Ireland Ltd. Minėtą informaciją galite rasti atitinkamo socialinio tinklo interneto svetainėje.

Asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate atlikdami tam tikrus veiksmus socialiniuose tinkluose, tvarkomi ir saugomi socialinių tinklų valdytojų nustatyta tvarka ir terminais, ir mes negalime daryti tam jokios įtakos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą socialiniuose tinkluose, prašome susipažinti su konkretaus socialinio tinklo ar platformos privatumo politika.

ATVYKUS Į VAIZDU STEBIMAS MŪSŲ PATALPAS IR TERITORIJĄ

Savo patalpose ir teritorijoje mes atliekame vaizdo stebėjimą. Tokio duomenų tvarkymo tikslas yra užtikrinti mūsų veiklos, lankytojų, darbuotojų ir nuosavybės saugą ir saugumą, užkirsti kelią teisės pažeidimams ir nustatyti šalis, atsakingas už tokius pažeidimus. Įrašas gali būti panaudojamas tyrimų bei patikrinimų metu. Jums bus pranešta apie vaizdo stebėjimą mūsų patalpose ir teritorijose. Vaizdo įrašus saugosime 72 valandas.

ATVYKUS   Į    MŪSŲ   TERITORIJĄ   IR    NUSKAIČIUS   JŪSŲ   TRANSPORTO   PRIEMONĖS VALSTYBINĮ NUMERĮ

Jums įvažiuojant į mūsų teritoriją mes nuskaitome Jūsų transporto priemonės numerius. Tokio duomenų tvarkymo tikslas užtikrinti mūsų veiklos, lankytojų, darbuotojų ir nuosavybės saugą ir saugumą, užkirsti kelią teisės pažeidimams ir nustatyti šalis, atsakingas už tokius pažeidimus, vesti mus aplankiusių lankytojų statistiką. Nuskaitytus transporto priemonės valstybinius numerius saugosime 1,5 metų.

ĮVYKUS DRAUDŽIAMAJAM ĮVYKIUI

Mes tvarkysime draudiminiame įvykyje dalyvaujančio asmens duomenis vardą, pavardę, kitus tapatybę nustatančius ir kontaktinius duomenis, fotografiją, vaizdo įrašą, padarytą žalą ir kitą informaciją, kurią būtina nurodyti, kad būtų galima kreiptis dėl žalos kompensavimo draudiminio įvykio atveju. Mes tvarkysime informaciją apie už žalą atsakingo asmens vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, banko sąskaitos numerį, pateiktas fotografijas ir vaizdo įrašus. Mes perduosime šią informaciją savo draudimo kompanijai žalos bylos administravimo tikslais. Saugosime duomenis 10 metų nuo draudimo išmokos išmokėjimo dienos.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

Jūsų asmens duomenis tvarkome tik turėdami tam teisinį pagrindą:

  • Sutartis
  • Teisinė prievolė
  • Sutikimas
  • Teisėti interesai

3. JŪSŲ TEISĖS IR BENDRA INFORMACIJA APIE DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIUS

Jūs galite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, asmeniškai apsilankę Bendrovėje ir pateikę savo tapatybę nurodantį dokumentą (pasą, tapatybės kortelę ar vairuotojo pažymėjimą) arba išsiuntę elektroniniu parašu patvirtintą prašymą elektroninio pašto adresu infoupm@urmas.net. Prašome atkreipti dėmesį, kad Jūsų gali paprašyti pateikti papildomą informaciją Jūsų tapatybei patvirtinti. Mes nedelsdami pateiksime atitinkamą atsakymą ir / ar įrašus ir tą bet kuriuo atveju padarysime ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos.

Mes Jums pateiksime patvirtinimą, kokių veiksmų buvo imtasi atsakant į Jūsų prašymą (pavyzdžiui, patvirtinsime, kad duomenys buvo pašalinti). Mes taip pat Jums pranešime, jei negalėsime įvykdyti kokio nors konkretaus prašymo ir nurodysime tokio sprendimo priežastis.

Mes turime teisę atmesti prašymus, kurie yra nepagrįstai pasikartojantys, pertekliniai ar aiškiai nepagrįsti, arba taikyti adekvatų mokestį už tokius prašymus.

Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į UAB „Creditinfo“ kreditų biurą. Jūs taip pat turite teisę prašyti kreditų biuro ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba telefonu +37052394149 ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

Mes saugome asmens duomenis tik tiek, kiek tai yra būtina ar reikalaujama, atsižvelgiant į tvarkymo tikslą. Norėdami gauti detalesnės informacijos apie duomenų saugojimo sąlygas, galite kreiptis į Bendrovę.

Jūsų tapatybę nustatantys duomenys, kontaktiniai duomenys ir informacija, susijusi su Jūsų prašymu tvarkyti duomenis, bus saugoma 2 metus.

Kai kuriais atvejais mes esame teisiškai įpareigoti saugoti tam tikrus duomenis bei įrašus, arba mums reikia saugoti Jūsų duomenis, kad galėtume užtikrinti tinkamą Jūsų teisių ir interesų apsaugą. Pavyzdžiui, informacija apie sąskaitas – faktūras privalo būti saugoma 10 metų.

Visiems kitiems atvejams mes esame numatę saugojimo laikotarpius, atsižvelgiant į mūsų saugumo ir administravimo reikalavimus.

TEISĖ ATŠAUKTI SUTIKIMĄ

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą leisti tvarkyti asmens duomenis, nepatirdamas jokių išlaidų ir nedarydamas įtakos duomenų tvarkymo, remiantis šiuo sutikimu prieš jo atšaukimą, teisėtumui. Atšaukus sutikimą, mes sustabdysime veiklą, susijusią su šiuo sutikimu.

TEISĖ GAUTI INFORMACIJĄ

Gavę Jūsų prašymą gauti mūsų turimą informaciją apie Jus, mes Jums pranešime, ar mes tvarkome kokią nors Jūsų asmeninę informaciją.

TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS

Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su asmens duomenimis.

TEISĖ IŠTAISYTI DUOMENIS

Jūs turite teisę papildyti trūkstamą asmeninę informaciją ir taip pat ištaisyti tokią informaciją. Pavyzdžiui, jei Jums prireikia pakeisti kontaktinius duomenis arba pasikeitė Jūsų pavardė, Jūsų prašymu mes ištaisysime tokią informaciją savo duomenų bazėje.

TEISĖ IŠTRINTI DUOMENIS (TEISĖ BŪTI PAMIRŠTAM)

Jūs turite teisę prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti iš mūsų duomenų bazės. Jūsų duomenys bus ištrinti, jei nelieka jokio kito teisinio pagrindo jų tvarkymui.

TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ

Jūs galite apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kai Jums kyla abejonių dėl duomenų tvarkymo tikslumo ar teisėtumo. Jums paprašius tokio apribojimo, mes dažniausiai nebetvarkysime Jūsų informacijos, o tik ją saugosime.

TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ

Jūs turite teisę gauti savo duomenis elektroniniu formatu ir perkelti duomenis iš vienos sistemos į kitą, kai duomenys tvarkomi remiantis sutikimu ar susitarimu.

TEISĖ NESUTIKTI

Vykdydami savo veiklą mes tvarkome kai kurią Jūsų asmeninę informaciją teisėtų interesų pagrindu. Jūs turite teisę prieštarauti tokiam asmens duomenų tvarkymui.

Kai asmens duomenis tvarkomia tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais.

TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ AR UŽKLAUSĄ

Jei Jūs manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes nesilaikome Reglamento ar teisės aktų, Jūs galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius, interneto svetainės adresas https://vdai.lrv.lt/lt/.

4. DALIJIMASIS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS GRUPĖS BENDROVĖS

Bendrovė priklauso įmonių grupei. Bendrovė dalinsis asmenine informacija tarp įmonių grupės tik tuo atveju, jeigu mus tai įpareigos daryti teisė aktai ar grupės įmonė turės teisėtą pagrindą tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

NACIONALINĖS INSTITUCIJOS

Mūsų gali būti prašoma pateikti Jūsų duomenis nacionalinėms valdžios institucijoms. Tokie įsipareigojimai išplaukia iš teisės aktų (pavyzdžiui, dėl mokesčių). Jei Jūs nacionalinėms institucijoms pateikėte skundą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes šioms nacionalinėms institucijoms pateiksime mūsų turimus Jūsų asmens duomenis, susijusius su konkrečiu skundu ar procesu.

5. IŠ KUR GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Jūsų asmens duomenis gauname tik su Jūsų sutikimu, sudarant/vykdant sutartį su Jumis, teisėto intereso pagrindu.

6. ASMENS DUOMENŲ NEPATEIKIMO PASEKMĖS

Mes renkame šioje privatumo politikoje numatytus Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtume su Jumis sudaryti sutartį, teikti nuomos, reklamos pasiūlymus, arba todėl, kad esame teisiškai įpareigoti tai daryti. Jei nepateiksite mūsų prašomų asmens duomenų, mes negalėsime sudaryti su Jumis sutarties, teikti nuomos, reklamos pasiūlymų.

7. PAKEITIMAI

Jei mes pakeisime šią privatumo politiką, mes paskelbsime jos naują redakciją mūsų interneto svetainėje https://www.urmas.net/lt/. Šios privatumo politikos pakeitimai ir papildymai įsigalioja juos paskelbus mūsų interneto svetainėje.